آثار ديجيتالي ترايان نايت و آكا ليفبريز توسط تركيب عكس هاي واقعي و روتوش هاي كامپيوتري بهمراه دستكاري هاي حرفه اي در عكس ايجاد شده اند.

 

نقاشي هاي ديجيتالي زيبا اثر تاريان نايت (9 عكس)

نقاشي هاي ديجيتالي زيبا اثر تاريان نايت (9 عكس)

نقاشي هاي ديجيتالي زيبا اثر تاريان نايت (9 عكس)

نقاشي هاي ديجيتالي زيبا اثر تاريان نايت (9 عكس)

نقاشي هاي ديجيتالي زيبا اثر تاريان نايت (9 عكس)

نقاشي هاي ديجيتالي زيبا اثر تاريان نايت (9 عكس)

نقاشي هاي ديجيتالي زيبا اثر تاريان نايت (9 عكس)

نقاشي هاي ديجيتالي زيبا اثر تاريان نايت (9 عكس)

نقاشي هاي ديجيتالي زيبا اثر تاريان نايت (9 عكس)