یک شرکت مبتکر اخیرا دست به توزیع یک وسیله بسیار عجیب زده است. این شرکت مژه مصنوعی میفروشد. البته نه برای شما بلکه برای اتومبیلتان. با نصب این مژه های زیبا بر روی چراغ های خودرو میتوانید آن را به یک خانم زیبا تبدیل کنید.

 

دختر خانم های زیبا (5 عکس)

دختر خانم های زیبا (5 عکس)

دختر خانم های زیبا (5 عکس)

دختر خانم های زیبا (5 عکس)

دختر خانم های زیبا (5 عکس)