رقابت بین هنرمندان مانیکور در ایتالیا برگزار شد. این رقابتها بطورسالانه در رم برگزار میشود. این دوره بیش از 1000 هنرمند حرفه ای در این رقابت شرکت داشتند. آنها در طی این رقابت های دو روزه روی بیش از 16 هزار ناخن کار کرده اند.

 

رقابت بین هنرمندان مانیکور (9 عکس)

رقابت بین هنرمندان مانیکور (9 عکس)

رقابت بین هنرمندان مانیکور (9 عکس)

رقابت بین هنرمندان مانیکور (9 عکس)

رقابت بین هنرمندان مانیکور (9 عکس)

رقابت بین هنرمندان مانیکور (9 عکس)

رقابت بین هنرمندان مانیکور (9 عکس)

رقابت بین هنرمندان مانیکور (9 عکس)

رقابت بین هنرمندان مانیکور (9 عکس)