شايد فكر كنيد اين زن ديوانه است زيرا در خانه اش 11 ببر وحشي را نگهداري ميكند. ريانا ون نيونهازن احساس ميكرده كه بايد نقشي در حفاظت از چيتا ها داشته باشد براي همين از سال 2006 به جمع آوري تعدادي چيتا و نگهداري در منزلش اقدام كرده است.

 

زندگي با 11 ببر وحشي در يك خانه (5 عكس)

زندگي با 11 ببر وحشي در يك خانه (5 عكس)

زندگي با 11 ببر وحشي در يك خانه (5 عكس)

زندگي با 11 ببر وحشي در يك خانه (5 عكس)

زندگي با 11 ببر وحشي در يك خانه (5 عكس)