در وسط شهر پنسیلوانیا یک اردک مادر و تعدادی از جوجه هایش گم شده بودند که با کمک یکی از رهگذران به سمت یکی از دریاچه های پارک های عمومی راهنمایی شدند. در طول مسیر با عبور از خیابان های شهر صحنه های جالبی بوجود آوردند و توجه تمامی افراد را به خود جلب کردند.

 

راهنمایی اردکها (10 عکس)

راهنمایی اردکها (10 عکس)

راهنمایی اردکها (10 عکس)

راهنمایی اردکها (10 عکس)

راهنمایی اردکها (10 عکس)

راهنمایی اردکها (10 عکس)

راهنمایی اردکها (10 عکس)

راهنمایی اردکها (10 عکس)

راهنمایی اردکها (10 عکس)

راهنمایی اردکها (10 عکس)