این آثار حیرت انگیز توسط هنرمند کانادایی به نام گای لارامی خلق شده اند. خلق هر کدام از این آثار ساعت ها وقت برده است. این هنرمند در بیشتر آثارش از صحنه ها و مناظر طبیعی و غار ها استفاده کرده است. به گفته خود او ، هدف اصلیش بازیافت کتاب های قدیمی به شیوه ای جدید بوده است.

 

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)

کنده کاری های بی نظیر روی کتاب (20 عکس)