هنرمند و مجسمه مجاری به نام نیک سرکاهگزو این آثار مینیاتوری بسیار زیبا را خلق کرده است. او برای ساخت این آثار از زغال خود مداد کنته استفاده کرده است.

 

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)

هنرنمایی خارق العاده با مداد کنته (16 عکس)