همراه ما در این جهان که زندگی میکنیم موجوداتی هستند که شاید فقط بتوان آنها را در عکس ها دید. ولی هر چه باشند این موجودات کمیاب ولی عجیب واقعی هستند. از حیوانات عجیب و بد قیافه گرفته تا موجودات با سایز های غیر عادی و ... در این آلبوم در کنار هم جمع شده اند تا یکی از عجیب ترین آلبوم های تاپ ناپ را به شما ارائه کنند. هر چند قبلا برای تعدادی از آنها به صورت انفرادی آلبومی مجزا منتشر شده است.

 

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)

موجودات زنده عجیب ولی واقعی (20 عکس)