در كامبوج يك نوع عنكبوت به عنوان نوعي غذاي محبوب شناخته ميشود.  اين نوع عنكبوت كه بصورت سرخ شده خورده ميشود يكي از جذابيتها براي توريستها نيز ميباشند. اكثر توريستها آنچه ميبينند باور نميكنند. اينكه اين عنكبوت هاي زشت و بد هيبت براحتي توسط مردم بومي و با اشتها خورده ميشوند صحنه اي ايست كه هيچ گاه فراموش نخواهند كرد. عده اي از كارشماسان عقيده دارند خوردن اين نوع عنكبوت كه به وفور در اين كشور يافت ميشود از زمان حكومت خمر هاي سرخ باب شد. در زمان خمر هاي سرخ غذا به شدت كم ياب شده بود.

 

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)

عنكبوت هاي سوخاري در كامبوج (16 عكس)