آثار کاغذی هنرمند 22 ساله لورا فرنچ. او نقاشی هایش را طوری میکشد که گویی با وسایل روزمره و واقعی در ارتباطند.


نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)

نقاشی های بامزه در تعامل با زندگی واقعی (14 عکس)