اثر هنرمند فرانسوی به نام فابین مریل که با نهایت دقت و ظرافت طراحی و اجرا شده است.

 

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)

مجسمه ای عجیب و بسیار ظریف (13 عکس)