کافری نام این گربه سیاه و پشمالو است. چند ماه قبل بر اثر تصادف یک دست و یک پایش را ازدست داد و از آن موقع به بعد فقط با یک دست و یک پای باقیمانده حرکت میکند. این باعث شده دل هر بیننده ای را برای خود بسوزاند.

(نکته : 6 عکس آخر عکس های کم حجم متحرک بوده و راه رفتن این گربه را نشان میدهد. برای دیدن آن ها باید روی عکس ها کلیک کنید)

 

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)

گربه ناقص الخلقه (4 عکس + 6 گیف)