اخیرا در شهر های اروپایی نوعی روش گدایی جدید بروز کرده است. این نوع گدا ها با استفاده از خطای دید انسانی و محاسبات فیزیکی بروی هوا معلق می مانند. همانطور که در یکی از عکس ها مشخص است  این روش معلق بودن در هوا توسط میله ای فولادی که در قسمت بالا و پایین صاف میشوند بصوری که با نشستن فرد در بخش بالای تعادلی برقرار میگردد و باعث میشود که فرد بر روی هوا معلق بنظر رسد.

 

بی وزنی ، شیوه جدید گدایی (8 عکس)

بی وزنی ، شیوه جدید گدایی (8 عکس)

بی وزنی ، شیوه جدید گدایی (8 عکس)

بی وزنی ، شیوه جدید گدایی (8 عکس)

بی وزنی ، شیوه جدید گدایی (8 عکس)

بی وزنی ، شیوه جدید گدایی (8 عکس)

بی وزنی ، شیوه جدید گدایی (8 عکس)

بی وزنی ، شیوه جدید گدایی (8 عکس)