هنرمند و عکاس انگلیسی به نام کالتون موریس از خودش عکاسی میکند. البته نه به روش عادی. او بر روی سر خود می ایستاد و در حالت تعادل از خودش عکس میگیرد. به گفته او هیچ کدام از عکس ها ویرایشو یا دستکاری نشده اند. او مکان هایی را برای عکاسی انتخاب کرده که در طول روز در آن محل ها بصورت روزانه حضور دارد.

 

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)

عکاس کله پا (12 عکس)