ماسكال لاسر هنرمند كانادايي ظاهرا چوبي براي خلق آثار هنري خود پيدا نكرده است.  زيرا او براي اين مجسمه هاي ظريفش وسايل خانه را كنده كاري كرده است.بعضي از آثار او شامل چند وسيله ميشود كه در نتيجه براي نمايش اثر هنريش بايد آنها را در كنار هم بگذارد. هر چند كه او عمدا براي متفاوت بودن اين وسايل را انتخاب نموده ولي براي اينكه هنر خود را بهتر نمايش دهد مجسمه هاي او اسكلت هايي را به نمايش ميگذارند كه با ظرافت كامل بر روي چوب شكل داده شده اند.

 

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)

هنر نمايي روي وسايل منزل (12 عكس)