این سینک جدید جهت شستن دستها است . ولی کاربران را به صرفه جویی تشویق میکند.

هنگام شستن دستها آب تنگ ماهی به مرور کم میشود (ولی هیچ گاه کاملا تخلیه نمیشود) و به محض اینکه شیر را ببندید دوباره شروع به پر شدن میکند. برای حفاظت از این ماهی و همین طور تامین آب تمیز ، سیستم آب ماهی از آب دستشویی جداست.

طراح این اثر یان لو میباشد

 

 

صرفه جویی در آب با ایده ای جدید (6 عکس)

صرفه جویی در آب با ایده ای جدید (6 عکس)

صرفه جویی در آب با ایده ای جدید (6 عکس)

صرفه جویی در آب با ایده ای جدید (6 عکس)

صرفه جویی در آب با ایده ای جدید (6 عکس)

صرفه جویی در آب با ایده ای جدید (6 عکس)