شاید جلوی آینه های محدب ایستاده باشید . در این صورت چهره شما کشیده و شاید چاق نشان داده شود. جانتی هورویتز در آثار هنری خود از عکس این قضیه استفاده کرده است. اجسام کشیده و غیر عادی که او ساخته است در جلوی گوی های آینه ای معنا پیدا میکند. از چیزی که در آینه خواهید دید شگفت زده خواهید شد .آثاری که با جزئیات و توسط یک مهندس طراحی شده اند آثار دیگر او نیز دست کمی از اثر آینه ای وی ندارند. در ادامه این آلبوم تاپ ناپ عکس هایی از آثار این هنرمند خواهید دید که فقط از زاویه ای خاص میتوانید آنها را دیده و درک کنید.

 

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)

هنر و مهندسی در آثار عجیب جانتی هورویتز (11 عکس)