نام این سگ اسکار است. او از یک مرکز نگهداری سگ در آفریقای جنوبی گرفته شده. از آن زمان تا کنون توسط صاحبش به دور دنیا سفر کرده و در اکثر مکانهای دیدنی و مشهور دنیا عکس یادگاری دارد.

 

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)

سفر نامه یک سگ (27 عکس)