دو سال است که هنرمند فرانسوی با چسباندن استیکر های رنگی طرح های جالب و طنزی از تابلو های راهنمایی و رانندگی خلق میکند. البته او سعی کرده اصل تابلو راهنمایی را طوری تغییر ندهد که باعث سردرگمی رانندگان شود.

 

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)

شوخی با تابلو های راهنمایی (23 عکس)