شاید بد تر از سرنوشت دستمال توالت چیزی را نتوان تجسم کرد. ولی میتوان با کمی خلاقیت این سرنوشت شوم را تغییر داد. ساکار گوکسبرگ با استفاده از صد ها عدد رول دستمال توالت این آثار هنری جالب را خلق کرده است. او با این کار از این دستمال های بی ارزش ، آثار هنری ارزشمندی ساخته که به جای سطل زباله به دیوار گالری هنری متصل شده اند.

 

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)

سرنوشت قابل تغییر دستمال توالت (12 عکس)