تصاویری از کوچک ترین نسخه کامل قران کریم که متعلق به یک لبنانی به نام "حسن عبد" است که در 604 صفحه و با دست نگارش یافته است. طول هر صفحه از آن 2.5 سانتیمتر است. (عکس از آبنا)

 

 

تصاویر جالب از کوچکترین قران جهان (7 عکس)

تصاویر جالب از کوچکترین قران جهان (7 عکس)

تصاویر جالب از کوچکترین قران جهان (7 عکس)

تصاویر جالب از کوچکترین قران جهان (7 عکس)

تصاویر جالب از کوچکترین قران جهان (7 عکس)

تصاویر جالب از کوچکترین قران جهان (7 عکس)

تصاویر جالب از کوچکترین قران جهان (7 عکس)