روز گذشته (25 دی ماه 1391) عده ای از دانشجویان دانشگاه هنر تهران بنا به دلایلی (کیفیت نامناسب و یا قیمت بالا) به غذای دانشگاه اعتراض کردند. اعتراض به غذای دانشگاه ها در بین دانشجویان در همه کشور ها رایج است و دانشجویان با تحریم و یا اعتصاب جلوی غذاخوری ها اعتراض خود را نشان میدهند. چیزی که اعتراض دیروز در دانشگاه هنر تهران را جالب کرده روش انتخابی این دانشجویان برای اعتراض است. آنها با قرار دادن سینی های غذای خود جلوی درب ورودی دانشگاه هنر تهران برای مدتی از عبور و مرور خودرو های دانشگاه هنر به داخل و بلعکس جلوگیری کردند.

 

اعتراض جالب به غذای دانشگاه هنر تهران (6 عکس)

اعتراض جالب به غذای دانشگاه هنر تهران (6 عکس)

اعتراض جالب به غذای دانشگاه هنر تهران (6 عکس)

اعتراض جالب به غذای دانشگاه هنر تهران (6 عکس)

اعتراض جالب به غذای دانشگاه هنر تهران (6 عکس)

اعتراض جالب به غذای دانشگاه هنر تهران (6 عکس)