هنرمندی با نام مستعار OaKoAk خالق این آثار است. برخی به او شعبده باز هم می گویند زیرا که او با کوچکترین جزئیاتی که در خیابان می بیند اثر هنری زیبا و خلاقانه ای خلق می کند.

 

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)

هنر های جالب خیابانی (21 عکس)