این برج های شگفت انگیز از سنگ توسط هنرمندی به نام مایک گراب برپا شده اند . او این سنگ ها را تنها با نیروی گرانش و استعداد خود در پیدا کردن نقاط تعادل در این سنگ ها ساخته است.

 

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)

تعادل باورنکردنی سنگ ها (13 عکس)