این پرتره های استثنایی و حیرت انگیز فقط توسط کنار هم چیدن چوب پنیه های سر بطری های نوشیدنی خلق شده اند. این آثار دیدنی توسط هنرمندی به نام اسکات گاندرسن ساخته شده اند. او ابتدا پرتره ها را با استفاده از هزاران عدد میخ طراحی کرده و سپس با چیدمانی دقیق و حساب شده چوب پنبه ها را در کنار هم میچیند تا این تصاویر خلق گردند.

 

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)

تصویر سازی استثنایی با چوب پنبه (10 عکس)