از سال 2002 تا بحال چندین بار این عروس دریایی های غول پیکر در سواحل ژاپن دیده شده اند. بزرگی آنها در بعضی موارد به بیش از 2 متر می رسد
وزن بعضی از آنها به حدود 150 کیلوگرم رسیده است. مشکل اصلی زمانی پیش آمده که این هیولا های آبی باعث غرق شدن قایق های ماهیگیری میشوند. کافی است در تور ماهیگیر یکی از این هیولا ها به دام افتد ، در این صورت یا باید تور را رها کند و یا غرق خواهد  شد.

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)

عروس دریایی های غول پیکر در آب های ژاپن (10 عکس)