هنرمندی با نام Berndnaut Smilde توانسته به طور موقت ابر هایی شبیه به ابر های بارانی واقعی درست کند، با این تفاوت که این ابر ها از دود و رطوبت و نور ساخته شده اند و به طور موقت پایدار هستند و Berndnaut Smilde می تواند در اتاق شما هم این ابر ها را درست کند.

 

ابر های بارانی در اتاق شما (6 عکس)

ابر های بارانی در اتاق شما (6 عکس)

ابر های بارانی در اتاق شما (6 عکس)

ابر های بارانی در اتاق شما (6 عکس)

ابر های بارانی در اتاق شما (6 عکس)

ابر های بارانی در اتاق شما (6 عکس)