متخصص بافت سیمون پیرز  بهمراه یک طراح لباس به نام نیکل گلدلی با همکاری هم و البته همکاری نوعی عنکبوت یکی از گرانبها ترین پارچه های دنیا را خلق کرده اند. آنها به کمک 80 نفر در طبیعت بدنبال این نوع عنکبوت گشته و تعداد زیادی ازآنها را جمع آوری کردند. تارهای این عنکبوت ها را به مدت 3 سال جمع آوری کردند تا توانستند مقدار تار مورد نیاز برای بافت این پارچه زیبا را بدست آورند. این نوع عنکبوت تارهای طلایی رنک زیبایی می بافد و بهمین دلیل برای این پروژه انتخاب شده است. این پارچه نهایتا به موزه آثار طبیعی آمریکا اهدا شد.

 

پارچه ای گرانبها با تار و پود عنکبوتی (7 عکس)

پارچه ای گرانبها با تار و پود عنکبوتی (7 عکس)

پارچه ای گرانبها با تار و پود عنکبوتی (7 عکس)

پارچه ای گرانبها با تار و پود عنکبوتی (7 عکس)

پارچه ای گرانبها با تار و پود عنکبوتی (7 عکس)

پارچه ای گرانبها با تار و پود عنکبوتی (7 عکس)

پارچه ای گرانبها با تار و پود عنکبوتی (7 عکس)