عنكبوت پيكاك يا عنكبوت طاووسي را به جرات مي توان يكي از جالب ترين جانوران استراليا دانست، حركات اين عنكبوت كه به دليل رنگ هاي بدن و دمش به طاووسي مشهور شده فوق العاده است.
عنكبوت پيكاك بسيار كوچك و اندازه اش بيش از چهار ميلي متر نيست. اين عنكبوت با نام علمي  " Maratus volans" در كوئينزلند و نيو ساوث ولز استراليا زندگي مي كند. اين عنكبوت جالب يك عنكبوت جهشي است.

 

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)

عنکبوت طاووسی ، زیبا ترین عنکبوت دنیا (14 عکس)