هنرمندی به نام جیم وکتور به همراه همسرش ماری پلتون با استفاده از ماده ای که هر روزه مورد استفاده ما است مجسمه های بی نظیری خلق کرده اند.آنها برای ساخت این مجسمه ها از کره استفاده کرده اند. همان کره ای که ما بعنوان صبحانه از آن استفاده میکنم. برای رفتن به این نمایشگاه نان نیز با خود ببرید.

 

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)

این مجسمه ها را با نان بخورید! (10 عکس)