سازمان حمايت از حيوانات و حيات وحش از سال 1961 تاسيس شده تا از تنوع ن‍ژادي در دنيا محافظت كند. در حال حاضر بيش از 1300 پروژه در دنيا در دست انجام دارد. هر ساله تبليغات جالبي براي نشان دادن خطر انقراض حيوانات وحشي منتشر ميكند. تبليغات و تصاوير اين آلبوم تاپ ناپ از همين انواع است.

 

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)

تبليغات تاثير گذار سازمان حمايت از حيوانات (13 عكس)