Ryan Oakes و Trevor Oakes دو برادر دوقلو هستند که ژن خلاقیت در هر دو آنها وجود دارد،آنها مجسمه ها و آثار خلاقانه زیادی تا به حال ساخته اند که این مجسمه های هندسی و زیبا یکی از آنهاست.

 

مجسمه های هندسی و زیبا با چوب کبریت (8 عکس)

مجسمه های هندسی و زیبا با چوب کبریت (8 عکس)

مجسمه های هندسی و زیبا با چوب کبریت (8 عکس)

مجسمه های هندسی و زیبا با چوب کبریت (8 عکس)

مجسمه های هندسی و زیبا با چوب کبریت (8 عکس)

مجسمه های هندسی و زیبا با چوب کبریت (8 عکس)

مجسمه های هندسی و زیبا با چوب کبریت (8 عکس)

مجسمه های هندسی و زیبا با چوب کبریت (8 عکس)