این عکس ها توسط رابرت ریخوف ادیت و ویرایش شده اند. این تصاویر نشان دهنده موقعیت های غیر عادی از وسایلی است که شاید هر روزه شاهد آنها باشیم. این تغییر موقعیت باعث میشود عکس ها عجیب به نظر برسند.

 

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)

خارج از محدوده (21 عکس)