(منبع عکس ها : فرنس پرس)

 

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)

انتخابات پارلمانی افغانستان (11 عکس)