در آلبوم هاي متفاوتي در تاپ ناپ ادارات مختلف كه داراي طراحي هاي جالب بوده اند مانند دفاتر كار گوگل و فيسبوك را منتشر كرده بوديم. در اين آلبوم، تصاويري را از محيط هاي كاري شركت هاي مختلف را شاهد خواهيد بود. اين ادارات محيط كار كارمندان را به گونه اي طراحي كرده اند كه شايد با محيط اداري كه در ذهن ما هست متفاوت بوده و كار كردن در چنين محيطي قابل درك و فهم نباشد.

 

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)

جالب ترين محيط هاي اداري در دنيا (27 عكس)