Marcia Nolte و Bob Waardenburg هنرمندانی هستن کا با مواد مختلف فرش ها و تابلو فرش های زیبا درست کرده اند،از این مواد می توان به فنجان قهوه ظروف یک بار مصرف و ... اشاره کرد.

 

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)

ساخت تابلو فرش های جالب با مواد مختلف (16 عکس)