برت لوسنر ، در سری جدید آثار هنری خود از یک صندلی پلاستیکی استفاده کرده است. او با تغییرات ظاهری مختصر به این صندلی های بی جان ، جان و شخصیت بخشیده است.او این صندلی ها را به این علت انتخاب کرده که در تمامی جهان به چشم بیننده ها آشنا است .

 

شخصیت سازی با صندلی پلاستیکی (9 عکس)

شخصیت سازی با صندلی پلاستیکی (9 عکس)

شخصیت سازی با صندلی پلاستیکی (9 عکس)

شخصیت سازی با صندلی پلاستیکی (9 عکس)

شخصیت سازی با صندلی پلاستیکی (9 عکس)

شخصیت سازی با صندلی پلاستیکی (9 عکس)

شخصیت سازی با صندلی پلاستیکی (9 عکس)

شخصیت سازی با صندلی پلاستیکی (9 عکس)

شخصیت سازی با صندلی پلاستیکی (9 عکس)