دنيس آونر يا همان مرد گربه اي سال ها است كه با اعمال تغييرات در بدن خود قصد دارد به يك گربه شباهت پيدا كند

مردی به شکل ببر (7 عکس)

مردی به شکل ببر (7 عکس)

مردی به شکل ببر (7 عکس)

مردی به شکل ببر (7 عکس)

مردی به شکل ببر (7 عکس)

مردی به شکل ببر (7 عکس)

مردی به شکل ببر (7 عکس)