در اين آلبوم تاپ ناپ عجيبترين ساختمان هاي ساخته شده در چين را مشاهده خواهيد كرد . اين ساختمان ها و آسمان خراش ها يا از نظر ظاهري بسيار عجيب هستند و يا ظاهر انها از روي ساختمان هاي معروف در كشورهاي غربي كپي برداري شده است.

 

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)

عجيب ترين ساختمانها در چين (21 عكس)