رومان ساخوویچ سری جدید عکس هایش را با عنوان انتخاب مسیر زندگی منتشر کرده است. در این سری از عکس های وی ، چهره تعدادی از جوان ها به دو قسمت تقسیم شده. یک طرف آن شخص را در حالتی نشان می دهد که مسیر زندگیش را بدرستی انتخاب نکرده و به عبارتی به بیراهه رفته است و شاید به سمت دود و یا مواد مخدر کشیده شده و طرف دیگر همان شخص است ظاهرا همانطور که باید باشد و شاید موفقیت هایی که کسب کرده. هدف او درنمایش این عکس ها نشان دادن فاصله بسیار کم بین انتخاب های درست و اشتباه انسان ها است. بطوریکه یک انتخاب تا چه حد میتواند در زندگی وی تاثیر بگذارد.

 

انتخاب مسیر درست و تاثیر آن بر زندگی (5 عکس)

انتخاب مسیر درست و تاثیر آن بر زندگی (5 عکس)

انتخاب مسیر درست و تاثیر آن بر زندگی (5 عکس)

انتخاب مسیر درست و تاثیر آن بر زندگی (5 عکس)

انتخاب مسیر درست و تاثیر آن بر زندگی (5 عکس)