چهره شما در طول سالها چقدر تغییر میکند. شاید بهترین راه برای فهمیدن این مطلب استفاده از ایده این آلبوم  تاپ ناپ باشد. با دیدن این عکس ها متوجه این روش خواهید شد.

 

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)

ترکیب چهره ها از گذشته و حال (18 عکس)