قبل از اينكه آمريكا گرفتار طوفان سدي شود. رژه سگ ها در شهر هاي نيويورك و كاليفورنيا برگزار شد. اين رژه به مناسبت يكي از مهمترين جشن هاي آمريكايي هابه نام هالووين انجام شد.

 

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)

سگ هاي خوش پوش (16 عكس)