این ایده جالبی از هنرمدی به نام  Berlin-based است.او که هزاران موشک کاغذی را با نخ در هوا معلق ساخته است می گوید: "من فکر میکنم همه هنوز از پرتاب یک موشک کاغذی لذت می برند و بیشتر از آن از این لذت میبرند که این موشک ها فاصله زیادی را طی کنند یا حتی از دستشان فرار کنند و در هوا به سوی آزادی پیش بروند!"

او با این ایده فرار به سوی آزادی موشک های کاغذی را به نمایش کشیده است.

 

موشک های کاغذی در حال فرار (8 عکس)

موشک های کاغذی در حال فرار (8 عکس)

موشک های کاغذی در حال فرار (8 عکس)

موشک های کاغذی در حال فرار (8 عکس)

موشک های کاغذی در حال فرار (8 عکس)

موشک های کاغذی در حال فرار (8 عکس)

موشک های کاغذی در حال فرار (8 عکس)

موشک های کاغذی در حال فرار (8 عکس)