بیست و هفتم شهریور- روز درگذشت محمدحسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار شاعر معاصر آذربایجانی- از سال 1381 به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.زادگاه استاد محمدحسین شهربارمنزل و موزه استاد محمدحسین شهریار ، آرامگاه استاد محمدحسین شهریار (عکس از مهر)

 

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)

موزه استاد محمدحسین شهریار  (10 عکس)