این مجسمه برای یاد بود Steve Jobs در Odessa ساخته شده است.این مجسمه دو متری از 300 پوند فلز های قراضه و چرخ دنده های ماشین و دوچرخه و موتور ساخته شده.

 

مجسمه ای به مناسبت سالگرد مرگ استیو جابز (8 عکس)

مجسمه ای به مناسبت سالگرد مرگ استیو جابز (8 عکس)

مجسمه ای به مناسبت سالگرد مرگ استیو جابز (8 عکس)

مجسمه ای به مناسبت سالگرد مرگ استیو جابز (8 عکس)

مجسمه ای به مناسبت سالگرد مرگ استیو جابز (8 عکس)

مجسمه ای به مناسبت سالگرد مرگ استیو جابز (8 عکس)

مجسمه ای به مناسبت سالگرد مرگ استیو جابز (8 عکس)

مجسمه ای به مناسبت سالگرد مرگ استیو جابز (8 عکس)