این منزل با داشتن عرض 1.2 متری باریکترین خانه دنیا است که در بین دو ساختمان بلند و به هدف استفاده بهینه از فضا در شهر ورشو ساخته شده است. این منزل دارای سه طبقه است و 9 متر ارتفاع دارد و تمامی امکانات یک خانه عادی مانند حمام و سرویس بهداشتی ، آشپزخانه ، اتاق های خخواب و پذیرایی و... را دارا میباشد.

 

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)

باریکترین خانه جهان با یک متر عرض (21 عکس)