این مجسمه های خارق العاده که با مقوا ساخته شده اند اثری از Daniel Agdag است.

 

مجسمه های باور نکردنی ساخته شده از مقوا (8 عکس)

مجسمه های باور نکردنی ساخته شده از مقوا (8 عکس)

مجسمه های باور نکردنی ساخته شده از مقوا (8 عکس)

مجسمه های باور نکردنی ساخته شده از مقوا (8 عکس)

مجسمه های باور نکردنی ساخته شده از مقوا (8 عکس)

مجسمه های باور نکردنی ساخته شده از مقوا (8 عکس)

مجسمه های باور نکردنی ساخته شده از مقوا (8 عکس)

مجسمه های باور نکردنی ساخته شده از مقوا (8 عکس)