یکی از زیباترین و بزرگترین رقص های موزیکال آبی در دبی قرار دارد . این فواره های که یکی از پیشرفته ترین سیستم های مدیریت هماهنگ را دارا میباشند چهره این شهر توریستی را در ذهن بازدیدکنندگان حک خواهد کرد.

 

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)

رقص آب موزیکال بسیار دیدنی در دبی (16 عکس)