این دوچرخه کوچک و ساده که بدون هیچ زنجیر و وسایل اضافه ای ساخته شده،توسط Josh Bechtel طراحی شده است.

 

دوچرخه ای کوچک و ساده شده (7 عکس)

دوچرخه ای کوچک و ساده شده (7 عکس)

دوچرخه ای کوچک و ساده شده (7 عکس)

دوچرخه ای کوچک و ساده شده (7 عکس)

دوچرخه ای کوچک و ساده شده (7 عکس)

دوچرخه ای کوچک و ساده شده (7 عکس)

دوچرخه ای کوچک و ساده شده (7 عکس)