یکی از اتاق های هتل بهشت در کائوسیونگ تایوان از روی داستان بتمن ساخته شده است، در این اتاق بیشتر تجهیزات بتمن را می توان دید، حتی ماشین شوالیه تاریکی در گوشه ای از اتاق پارک شده است.

 

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)

اتاق بتمن در تایوان ! (10 عکس)